VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Esthesia.czSlužbyO klinice › VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

1.1 Esthesia v rámci svých dceřiných společností, kterými jsou Esthesia s. r. o., Esthesia – klinika rodinného zdraví a krásy s. r. o., Esthesia – centrum krásy a péče o tělo s.r.o, Esthesia – centrum relaxace a rehabilitace s.r.o. poskytuje zdravotnické služby v oblasti dermatovenerologie, korektivní dermatologie, stomatologie, masérské, rekondiční a regenerační služby, endokrinologie, pedikúra a manikúra, kosmetické služby a dále doplňkové nezdravotní služby za podmínek stanovených právními předpisy (dále jen „Služby“), zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, smlouvou o péči o zdraví a těmito obchodními podmínkami.

1.2 Klientem je každá osoba, které jsou poskytovány služby osobně, popřípadě v doprovodu svého zákonného zástupce nebo opatrovníka (dále jen „Klient“).

1.3 Smlouvou o péči o zdraví se Esthesia zavazuje pečovat v rámci svého oboru o zdraví klienta a klient se zavazuje zaplatit Esthesii sjednanou odměnu.


II. Postup a podmínky poskytování Služeb

2.1 Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem.
2.2 Esthesia  je povinna zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách (dále jen „informace o zdravotním stavu“).
2.3 Esthesia je povinna umožnit pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny.
2.4 Informace o zdravotním stavu podle odstavce 2 obsahuje údaje o příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím stadiu a předpokládaném vývoji, účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů, jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacienta, další potřebné léčbě, omezeních a doporučeních ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav.
2.5 Klient se může vzdát podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit, které osobě má být podána. Záznam o vzdání se podání informace o zdravotním stavu a určení osoby, které má být informace o zdravotním stavu podána, je součástí zdravotnické dokumentace vedené o klientovi; záznam podepíše pacient a Esthesia
2.6 Informace o zdravotním stavu je klientovi sdělena při přijetí do péče a dále vždy, je-li to s ohledem na poskytované zdravotní služby nebo zdravotní stav klienta účelné.
2.7 Jde-li o nezletilého klienta nebo klienta s omezenou svéprávností, právo na informace o zdravotním stavu a právo klást otázky náleží zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi klienta a klientovi, je-li k takovému úkonu přiměřeně rozumově a volně vyspělý.
2.8 Poskytovatel postupuje s péčí řádného odborníka, a to v souladu s pravidly svého oboru.

2.9 Poskytovatel vede záznamy o péči o zdraví, z nichž musí být zřejmé údaje o zdravotním stavu klienta a o poskytovatelově činnosti, včetně podkladů osvědčujících správnost těchto údajů, v rozsahu nezbytném pro poskytování řádné péče o zdraví. Požádá-li o to klient, umožní mu poskytovatel bez zbytečného odkladu nahlédnout do záznamů, které o něm vede, a umožní mu pořizovat si z nich výpisy, opisy nebo kopie.

2.10 Pro poskytnutí služeb se musí klient telefonicky, emailem nebo pomocí online registrace na internetových stránkách Esthesie objednat na konkrétní termín návštěvy ke konkrétnímu lékaři. Termín se stává závazným až po jeho potvrzení ze strany Esthesie. V případě, kdy se klient nemůže dostavit na plánované služby z důvodu neočekávaných událostí, zejména z důvodu nemoci, úrazu apod., je povinen toto neprodleně Esthesii sdělit.  Pokud klient více než jednou zruší termín méně než 24h před termínem ošetření, bude mu účtována pokuta ve výši 500,- Kč.


III. Práva a povinnosti klienta

3.1 Klient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. Klient má při poskytování zdravotních služeb dále právo na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb. Klient má právo být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb. Klient má právo znát jméno a příjmení zdravotnických pracovníků poskytujících zdravotní služby.
3.2 Klient je při poskytování zdravotních služeb povinen
a) dodržovat navržený individuální léčebný postup
b) uhradit Esthesii cenu poskytnutých zdravotních služeb,
c) pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb.


IV. Cena služeb a její úhrada

1. Cena Služeb je stanovena dle individuální dohody Esthesie s klientem. Cena je uváděna včetně DPH. Klient musí být před poskytnutím zdravotní péče informován o ceně zdravotní péče, která se řídí platným ceníkem zdravotních služeb uvedeným na webových stránkách www.esthesia.cz nebo v tištěné verzi, která je k dispozici k nahlédnutí na recepci kliniky Esthesia.

2. Cena za jednotlivou službu je splatná v den poskytnutí zdravotní služby.

3. Službu je možné hradit v hotovosti, kartou nebo na účet Esthesie.


V. Povinnost mlčenlivosti

5.1 Esthesia a zdravotnický a jiný personál je povinna zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.
5.2 Za porušení povinné mlčenlivosti se nepovažuje předávání informací nezbytných pro zajištění návaznosti poskytovaných zdravotních služeb, sdělování údajů nebo jiných skutečností, je-li poskytovatel zproštěn klientem, popřípadě zákonným zástupcem klienta, mlčenlivosti, sdělování údajů nebo jiných skutečností pro potřeby trestního řízení způsobem stanoveným právními předpisy upravujícími trestní řízení; za porušení povinné mlčenlivosti se rovněž nepovažuje sdělování údajů nebo jiných skutečností při plnění zákonem uložené povinnosti překazit nebo oznámit spáchání trestného činu.


VI. Stížnost

6.1 Proti postupu Esthesie při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může klient nebo jeho zákonný zástupce či opatrovník podat stížnost.
6.2 Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje.
6.3 Pokud klient, který podal poskytovateli stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.
6.4 Esthesia je povinna
a) navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné,
b) vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů, o čemž je povinna klienta informovat
c) vést evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení,
d) umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie.

6.5 Esthesia poskytuje dále záruku za jakost a provedení individuálně zhotovených stomatologických výrobků, za přepokladu, že klient klient dodržuje všechna doporučení svého ošetřujícího lékaře, jako např. vhodné zacházení, pravidelné kontroly a pravidelné docházení na dentální hygienu. Záruční doba činí 24 měsíců. Reklamaci musí klient uplatnit bez zbytečného odkladu. Klient má právo požadovat odstranění vady její opravou nebo výměnou. Práva z vadného plnění uplatňuje klient u Esthesie. Esthesia je povinna vyřešit reklamaci do 30 dnů, pokud se klient  nedohodne s Esthesií na lhůtě delší.


VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Pokud vztah založený smlouvou o péči obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
7.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o péči či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
7.3 Smlouva o péči včetně obchodních podmínek je archivována Esthesií v elektronické podobě.


V Praze dne
25. 5. 2018

Přiložené články

Kontaktní údaje
Fakturační a kontaktní údaje společností skupiny Esthesia: Esthesia – klinika rodinného zdraví a krásy s.r.o. BÚ:  217378047/0300 … více ›

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
I. Úvodní ustanovení1.1 Esthesia v rámci svých dceřiných společností, kterými jsou Esthesia s. r. o., Esthesia – klinika rodinného zdraví a krásy s. r. o., Esthesia – centrum krásy a péče o tělo s.r.o, Esthesia –… více ›

 

Obraťte se na nás

telefonicky na čísle +420 284 680 530, +420 603 465 672, e-mailem na info@esthesia.cz nebo využijte náš formulář on-line zde pod tímto textem.

Vyžádejte si termín pro konzultace, operaci nebo léčbu. Budeme Vás kontaktovat do 24 hodin a nabídne vám termín, který vám bude nejlépe vyhovovat.

Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování a ochrany osobních údajů.

Otevírací doba

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
8:00 až 17:00
8:00 až 19:30
8:00 až 17:00
8:00 až 19:30
9:00 až 15:00

telefon:
e-mail:
+420 603 465 672
+420 284 680 530
info@esthesia.cz

Adresa kliniky

Esthesia – klinika rodinného zdraví a krásy s.r.o.
Opletalova 1013/59, 110 00 Praha 1
mapa zde ›


Jak se k nám dostanete?
Kde u nás zaparkujete?
Způsob hrazení péče
Dárkové certifikáty

2010-2024 © Esthesia - Všechna práva vyhrazena.