VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNí PODMíNKY

Esthesia – klinika rodinného zdraví a krásy s.r.o., se sídlem Opletalova 1013/59, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 27676561, zapsané v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn.: C 156609 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.esthesia.cz.

Kontakt: +420 284 680 530, e-mail: info@esthesia.cz

ÚVODNí USTANOVENí

Tyto obchodní podmínky společnosti Esthesia (dále jen „prodávající“) blíže vymezují a upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.esthesia.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupující – spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem

(č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel. Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná

v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

 

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

uživatelský účet

Kupující může přistupovat do svého uživatelského účtu na základě registrace, objednávky však může provádět i bez registrace. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat a jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

uzavření kupní smlouvy/OBJEDNÁVKY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, které jsou včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající je povinen uvést informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci území České republiky. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Zároveň souhlasí se zasíláním reklamních e-mailů (pokud nevyužije možnosti zasílání odmítnout, která je zahrnuta v každém reklamním e-mailu) a se zasíláním e-mailů informujících o stavu objednávky a registrace.

 

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu tuto potvrdí e-mailem a je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením objednávky. Zboží, pokud je skladem, zasíláme do 3 pracovních dnů od akceptování objednávky (v případě dobírky a platby kartou), nebo od přijetí platby (v případě volby platby předem), buď službou Balík do ruky, nebo Balík na poštu, prostřednictvím České pošty nebo kurýrem. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na e-mail pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím e-mailu.

CENA ZBOŽí A PLATEBNí PODMíNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Opletalova 1013/59, Praha 1;

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 217378047/0300, vedený u ČSOB.

 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením

a dodáním zboží ve smluvené výši. V případě platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy, kupující je povinen uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

Prodávající je povinen na základě kupní smlouvy vystavit kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej e-mailem na adresu kupujícího.

ODSTOUPENí OD KUPNí SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy u dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jinak platí, že kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě zde uvedené.

 

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek a zaslat na adresu provozovny prodávajícího. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

PŘEPRAVA A DODÁNí ZBOŽí

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Nepřevezme-li si bezdůvodně zákazník objednané zboží, je povinen uhradit na náš účet do 30 dnů veškeré náklady spojené s přípravou a odesláním objednávky.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNí

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 obč. zák.). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, nebo prodejce popsal v nabídce, jsou v odpovídajícím množství, míře nebo

 

 

hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Tato předcházející ustanovení zde uvedená se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

DALŠí PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNíCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailu: info@esthesia.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající e-mailem. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 obč. zák.

OCHRANA OSOBNíCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb.,

o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů,

a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a  je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

DORUČOVÁNí

Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněné kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. Za doručené se považuje

i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím e-mailu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí

Kupní smlouva se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2015.

REKLAMAČNí ŘÁD

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu (nejpozději do 7 dnů) informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat e-mailem nebo poštou na adresu provozovatele. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši, v případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu nákladů vzniklých na jeho straně.

 

Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamované zboží v originálním obalu a nepoužité. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech

Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí), porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou, neodborným zacházením, zboží bylo poškozeno živly, nadměrným zatěžováním nebo používáním.

 

Adresa pro zaslání reklamovaného zboží

Esthesia – klinika rodinného zdraví a krásy s.r.o.

Opletalova 1013/59, 110 00 Praha

 

Před odesláním zboží je nutné nás vždy předem informovat e-mailem: info@esthesia.cz.

Zboží zasílejte výhradně prostřednictvím České pošty – doporučeně.

 

Praha, 1. 1. 2015


Obraťte se na nás

telefonicky na čísle +420 603 465 672, e-mailem na info@esthesia.cz nebo využijte náš formulář on-line zde pod tímto textem.

Vyžádejte si termín pro konzultace, operaci nebo léčbu. Budeme Vás kontaktovat do 24 hodin a nabídne vám termín, který vám bude nejlépe vyhovovat.

Napište nám

Esthesia

Otevírací doba

Pondělí až čtvrtek
Pátek
8:00 až 18:00
8:00 až 15:00

telefon:
e-mail:
+420 603 465 672
info@esthesia.cz


Adresa kliniky

Esthesia – klinika rodinného zdraví a krásy s.r.o.
Opletalova 1013/59, 110 00 Praha 1
mapa zde ›

Jak se k nám dostanete?
Kde u nás zaparkujete?

Způsob hrazení péče
Dárkové certifikáty
Věrnostní program

Proč jít do Esthesie?

Poskytujeme vám komplexní péči v takové kvalitě, kterou sami žádáme pro sebe a své rodiny. Jsme dlouhodobý partner vašeho zdraví a krásy. Je pro nás důležitá účinná prevence, správná léčba, a to vše pro váš zdravější a lepší život. Je nám ctí, že tu pro vás můžeme být již od roku 2003.


Sledujte nás na sociálních sítích

Z našeho blogu

Dopřejte nohám péči!
2018-05-15

Začtěte se do článku o prevenci proti neduhům, které mohou postihnout i vaše nohy! Nohy sice nejsou tou částí těla, která by nás často…

Rozhovor s doktorem Romanem Kadlecem
2018-05-14

Na klinice Esthesia působí jako špičkový stomatolog. Zjistěte jaké jiné vášně má!…

Program snižování nadváhy, obezity a formování postavy
2018-05-13

V programu léčby nadváhy, obezity a formování postavy přistupujeme ke klientovi vždy individuálně. Specializujeme se nejen na léčbu, ale i na…

Facebook

2010-2018 © Vyroba-www.cz & Esthesia - Všechna práva vyhrazena.
×